Przeprowadzone sprawy

Poniżej znajdziesz opis przykładowych, przeprowadzonych spraw.

I) NIERUCHOMOŚCI

Umowy najmu mieszkania, eksmisje (procesy o opuszczenie i opróżnienie lokalu)

👉umowa najmu.  Przygotowywałem projekty wszystkich rodzajów umów najmu lokalu mieszkalnego: zwykłą umowę najmu, umowę najmu okazjonalnego i umowę najmu instytucjonalnego. Przygotowywałem także umowy najmu lokali użytkowych (biuro, wirtualne biuro, gabinet lekarski, żłobek).

👉umowa najmu. Sprawdzałem projekty umów Klientów, a także poprawiałem ich dotychczas stosowane umowy.

👉Jestem autorem kursu online o umowach najmu mieszkania, oferuję wzory takich dokumentów do samodzielnej edycji. Przeczytałem już kilkadziesiąt (jeśli nie kilkaset) umów najmu i w zasadzie widziałem już chyba wszystkie (mam nadzieję) błędy popełniane przez właścicieli mieszkań w sporządzanych umowach,

👉wypowiadałem umowy najmu (a także wysokość czynszu) w imieniu Klientów (rzadko kiedy moi Klienci robią to dobrze; prawie zawsze przedstawiają mi dowody niezbyt udanej próby wypowiedzenia umowy tj. wypowiedzenie bezskuteczne, nieważne, dokonane niezgodne z prawem; prawdopodobnie właśnie dlatego się do mnie zgłaszają),

👉wzywałem byłych lokatorów do zapłaty lub podjęcia innych działań,

👉z sukcesem dochodziłem zaległych czynszów, zaległych opłat za media (opłaty niezależne od właściciela), odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości; zawierałem w tym zakresie ugody, a także doprowadzałem do wydania prawomocnych wyroków/nakazów zapłaty; składam pozwy także przez e-sąd w Lublinie, aby przyspieszyć procedurę; doradzam czy złożenie pozwu ma w ogóle sens (wygrana sprawa w sądzie to czasami dopiero pierwszy krok w odzyskiwaniu należności, zwłaszcza gdy były lokator jest niewypłacalny), 

👉udało mi się skutecznie wynegocjować opuszczenie lokali przez lokatorów w dobie epidemicznego zakazu wykonywania eksmisji; niestety, nie wszystkie przypadki zakończyły się sukcesem i ostatecznie “negocjacje” były czasem tylko pierwszym krokiem do przeprowadzenia właściwej, sądowej, eksmisji (uzyskanie wyroku eksmisyjnego),

👉sprawy o eksmisję z lokalu: uczestniczyłem w kilkudziesięciu procesach sądowych w tym zakresie. Przygotowywałem dokumenty poprzedzające eksmisję (niezwykle ważne!), składałem pozwy, reprezentowałem Klienta w toku procesu. Pomagam i doradzam także w przypadku “przyspieszonej” eksmisji po rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego czy instytucjonalnego; Dotychczas nie przegrałem jeszcze ani jednej sprawy, a część eksmisji była dość skomplikowana (np. po nietypowym i nieoczywistym wypowiedzeniu umowy najmu),

👉wprowadzałem do projektów umów najmu dodatkowe zabezpieczenia prawne, doradzałem w procesie przed zawarciem umowy najmu,

Odszkodowanie od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego

👉uczestniczyłem w kilkudziesięciu procesach o zapłatę takiego odszkodowania,

👉negocjowałem z gminami w zakresie polubownego załatwienia kwestii odszkodowania,.

👉doradzałem przed ewentualnym procesem sądowym: czy Klient spełnia warunki do uzyskania odszkodowania, jakie kroki należy podjąć, jakie dokumenty zgromadzić, jaką – szacunkowo – kwotę można uzyskać.

Audyt nieruchomości, projektów aktów notarialnych (umowa przedwstępna, umowa deweloperska, sprzedaż nieruchomości, umowa przyrzeczona)

👉doradzałem w zakresie umów przedwstępnych i przyrzeczonych, doradzałem propozycje zmian do umowy, w tym propozycje wykreślenia zapisów niedozwolonych przez prawo, czy niekorzystnych dla Klienta (tak, masz prawo przejrzeć i komentować projekt aktu notarialnego!),

👉sprawdzałem projekty umów deweloperskich. Moje doradztwo zazwyczaj miało charakter kompleksowy: od białego wywiadu o Deweloperze, sprawdzenia jego KRS, sprawdzenia ksiąg wieczystych nieruchomości, po propozycje zmian w projekcie umowy: wykreślenie niekorzystnych zapisów w projekcie umowy, wykreślenie zapisów niezgodnych z prawem, dodanie zapisów chroniących interesy Klienta. Zdarzało mi się także (niestety) namówić Klienta do rezygnacji z usług Dewelopera,

👉przygotowywałem projekty umów quo ad usum nieruchomości wspólnej, gdy podział nieruchomości przed sądem/notariuszem byłby zbyt trudny do przeprowadzenia,

👉reprezentowałem Klientów w sprawach o podział nieruchomości (także w ramach postępowania o dział spadku),

👉wielokrotnie sprawdzałem Klientom księgi wieczyste przed zakupem, składałem wnioski do ksiąg wieczystych, 

II) Dobra osobiste, ochrona danych osobowych

Ściganie anonimowego naruszyciela dóbr osobistych w internecie

👉ściganie anonimowego naruszyciela dóbr osobistych w internecie (sprawa cywilna, karna o zniesławienie, a także przed PUODO) – zakończona ugodą i przeprosinami pokrzywdzonego. Przeprosiny na sali rozpraw (posiedzenie pojednawcze), a także w lokalnej gazecie. Sprawa połączona z zapłatą określonej sumy pieniężnej na wskazany przez pokrzywdzonego cel

RODO

  1. wdrażałem RODO w małych przedsiębiorstwach, 
  2. przeprowadzałem audyty RODO, 
  3. reprezentowałem Klientów przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), 
  4. prowadziłem szkolenia z RODO dla średnich i dużych przedsiębiorstw. 

III) Sprawy majątkowe (sprzeciwy od zapłaty, pozwy z faktury, odszkodowania z OC, fundusze sekurytyzacyjne)ój tekst nagłówka

👉odwołanie darowizny. Odwołanie darowizny w związku z rażącą niewdzięcznością obdarowanego. Przeprowadzenie pełnej procedury – od złożenia skutecznego oświadczenia o odwołaniu darowizny po przeprowadzenie postępowania sądowego mającego na celu wyegzekwowanie zwrotu darowizny,

👉wygrane sprawy o zadośćuczynienie z OC sprawcy w związku z wypadkiem komunikacyjnym,

👉wygrane spraw z funduszami sekurytyzacyjnymi, doradztwo w zakresie ewentualnych ugód z takimi podmiotami,

👉wynegocjowanie zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej. Sprawa poprzedzona wieloletnim procesem karnym ustalającym odpowiedzialność pracodawcy za śmierć pracownika (subsydiarny akt oskarżenia) oraz wszczętym procesem cywilnym o zapłatę (zakończonym ugodą),

Sprawy bankowe

👉pozytywne zakończenie negocjacji z bankiem dot. zwrotu dopłat do mieszkania dokonywanych w programie rodzina na swoim/ mieszkanie dla młodych,

👉pozytywne zakończenie negocjacji z bankiem w zakresie niekorzystnego przeliczenia kredytu po nadpłaceniu kapitału,

Spory z firmami

👉udane negocjacje z przedsiębiorcą energetycznym, który niesłusznie nałożył na Klienta karę umowną z powodu rozwiązania umowy przed czasem,

👉skuteczne wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty w toku postępowania egzekucyjnego (Klient dowiedział się tym, że jest dłużnikiem dopiero po otrzymaniu pisma od komornika); doprowadzenie do oddalenia powództwa.

IV) Sprawy karne

👉reprezentowałem w zasadzie wyłącznie osoby pokrzywdzone, jako ich pełnomocnik (nie działam jako obrońca); z sukcesem przeprowadziłem dwukrotnie umorzoną sprawę karną w zakresie ustalenia odpowiedzialności pracodawcy za śmierć pracownika (poprzez złożenie tzw. subsydiarnego aktu oskarżenia),

👉reprezentowałem oskarżycieli prywatnych – złożenie i sfinalizowanie prywatnych aktów oskarżenia o zniesławienie w Internecie,

V) sprawy rodzinne i spadkowe

RODZINNE

👉rozwody. Prowadzenie postępowania sądowego w sprawie rozwodu, a także negocjacji i mediacji pomiędzy stronami sporu, mających na celu ugodowe i szybkie zakończenie sprawy rozwodu,

👉skuteczne wniesienie – w imieniu ojca dziecka – pozwu wzajemnego o obniżenie alimentów (w sprawie o podwyższenie alimentów),

👉ograniczenie władzy rodzicielskiej matce dziecka,

👉uzyskanie zgody na sprzedaż i zakup nieruchomości w imieniu małoletnich dzieci,

👉uzyskanie zgody sądu opiekuńczego na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka,

👉pozbawienie matki władzy rodzicielskiej nad porzuconym dzieckiem,

👉uzyskanie zgody na wyrobienie paszportu,

Spadki

👉sprawy spadkowe (dział spadku, postępowanie spadkowe),

👉sprawy o zachowek – reprezentowanie Klienta przed sądem,